Vedtægter for Rask Mølle 2024  – hentes som pdf fil.

Vedtægter for Rask Mølle & Omegns Idrætsforening

§1. Navn og hjemsted : Foreningens navn er Rask Mølle & Omegns Idrætsforening, og hjemsted er Hedensted Kommune.

§2. Foreningens formål : Rask Mølle & Omegns Idrætsforenings formål er at være en rummelig og attraktiv forening, der tilbyder breddeidræt og gode oplevelser for derigennem at skabe fællesskab og glæde i lokalområdet.

§3. Medlemmer : I foreningen kan optages alle som godkender foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer som modarbejder foreningen eller dens formål. 

Den eller de udelukkede medlemmer skal have deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.

§4. Kontingenter : Kontingenter til de enkelte idrætsgrene fastsættes af bestyrelsen.

§5. Generalforsamling : Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen , der afholdes hvert år i januar. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen 

består af et forretningsudvalg på 3 medlemmer ( formand, næstformand og kasserer ), samt alle udvalgsformænd, fra de bestående udvalg. Udskiftning i Ungdomsudvalget 

sker dog først ved skoleferien, da der på dette tidspunkt kan ske fraflytning, evt. efterskoleophold. De 3 personer der udgør forretningsudvalget skal være fyldt 18 år og have bopæl i kommunen.

Forretningsudvalgsmedlemmer kan ikke samtidig være medlem af et aktivitetsudvalg.

Alle personforslag og personvalg til bestyrelsen foregår skriftligt, såfremt det forlanges.

Formanden vælges på lige årstal, næstformand og kasserer vælges på ulige årstal.

Alle valg gælder for en periode på 2 år.

Suppleanter : a) Der vælges ikke suppleant for formanden, hvis hverv ved afgang 

mellem to ordinære generalforsamlinger overtages af næstformanden,

der fortsætter som formand til der efter vedtægterne er formandsvalg.

b) Der vælges en suppleant for næstformanden og en for kassereren.

Disse suppleanter kan være medlemmer af et aktivitetsudvalg.

c) der vælges en suppleant for hvert stående aktivitetsudvalg, samt en revisorsuppleant.

Såfremt en suppleant indtræder i et udvalg mellem to ordinære generalforsamlinger skal vedkomne på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Den valgte person vælges for resten af valgperioden.

Alle suppleantvalg gælder for 1 år.

Revisor : Generalforsamlingen vælger en revisorer. Denne vælges for 2 år af gangen.

§6. Stemmeret og valgbarhed : Alle aktive medlemmer over 14 år har stemmeret. Valgbarhed dog først ved 18 år, undtaget Ungdomsudvalget, hvor valgbarhed er 15 år.

§7. Tegningsregler : Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes fravær af næst-

formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved evt. køb, salg, pantsætning eller påtegnelse af lån tegnes dog af den samlede bestyrelse.

Kassereren kan tildeles prokura til beholdninger.

§8. Regnskab : Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører foreningens regnskab samt en medlemsprotokol.

Kassereren fremlægger på generalforsamlingen det reviderede regnskab.

Revisorerne foretager uanmeldt kasseeftersyn mindst to gange årligt.

§9. Bestyrelsen : Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne, 

samt fremlægger hvert år forslag til forretningsorden.

§10. Generalforsamling : Generalforsamling indkaldes ved, Mail til alle medlemmer, Facebook, Hjemmeside samt opslag i Hallen evt Brugsen med mindst 14 dages varsel. Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Der kan på generalforsamlingen kun træffes beslutning i sager, som er optaget på dagsordenen. 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aktivitetsudvalgenes beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag. 
 7. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden.
 8. a) Valg af formand

        b) Valg af næstformand og kasserer i henhold til §5.

       c) Valg af aktivitetsudvalg. Ungdomsudvalg undtaget i          henhold til §5.

        d) Valg af revisor.

        e) Valg af suppleanter.

 1. Eventuelt.

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg af formand kræver dog

mindst 50 % af de afgivne stemmer. 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den fremlagte form.

§11. Generalforsamling: Generalforsamling kan undersærlige omstændigheder være nødvendigt at afholde online. 

§12. Beslutningsdygtighed : Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutnings-

dygtig uanset det fremmødte antal.

§13. Ekstraordinær generalforsamling : Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes 

så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en 1/4 af de aktive medlem-

mer forlanger det med motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 6 uger efter begæringen er fremsat. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel .

§14. Der optages nye æresmedlemmer i ROI hvert 5. år. Inden hver optagelse vil der blive offentlig gjort at der er indstillings runde. (dette offentlig gøres på ROI’s hjemmeside, på Facebook og i Tørring-Folkeblad).
Indstillingsrunden er i april og æresmedlemmet bliver optaget til Sankt Hans festen. Efter indstillings runden, vil det blive besluttet i bestyrelsen hvem af de indstillede kandidater der vil blive optaget.
Når man optages som æresmedlem modtager man et certifikat samt en buket. Der vil ligeledes blive sat en plade på æres tavlen, som hænger i klubhuset.
For at blive indstillet til æresmedlem skal følgende kriterie være opfyldt.

 • Mange års frivillig flid i ROI
 • En person der har gjort eller gør en forskel
 • En ildsjæl i ROI

Der er seneste optaget æresmedlemmer i 2018, næste optagelse bliver i 2023.

§15. Vedtægtsændringer eller opløsning : Ændring af foreningens vedtægter kan kun 

ske på den ordinære generalforsamling. Foreningens opløsning skal vedtages på to 

på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst en måneds mellemrum.

Begge ovenstående forslag kræver skriftlig afstemning, og mindst 2/3 flertal af de 

afgivne stemmer.

§16. Formue ved opløsning : Efterlader foreningen sig formue ved opløsning, tilfalder denne ROI`s venner.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 30. Januar 2024.

Formand:            Næstformand:  Kasserer:

Anja Andersen   Bjarne Jensen   Marica Holmberg